Wspieram bo Kocham Stelmet BC Zielona Góra

Regulamin

powrót

W celu umożliwienia Kibicom wsparcia finansowego klubu koszykarskiego Stelmet BC Zielona Góra, powstał dedykowany Fanom serwis internetowy www.wspieram.basketzg.pl Kibice dokonując zakupów za pośrednictwem serwisu internetowego www.wspieram.basketzg.pl otrzymują unikatowy produkt lub usługę związaną z klubem koszykarskim Stelmet BC Zielona Góra. Cena za zakupiony produkt lub usługę obejmuje koszt wytworzenia danej rzeczy lub organizacji usługi, natomiast nadwyżka pieniężna jest przekazywana na rzecz klubu koszykarskiego Stelmet BC Zielona Góra, celem jego finansowego wsparcia.

  § 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy Wspieram BasketZG działający pod adresem www.wspieram.basketzg.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez GRONO Sportowa Spółka Akcyjna.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  §2 DEFINICJE
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach Internetowego Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – GRONO Sportowa Spółka Akcyjna.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://wspieram.basketzg.pl
  §3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@basketzg.pl
 3. Numer telefonu: +48 783 415 153 (w godzinach 9.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku)
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
  §4 TOWAR I JEGO CENA
 1. Towar dostępny w Sklepie stanowią gadżety lub usługi związane z klubem koszykarskim Stelmet BC Zielona Góra
 2. Informacje na temat towarów lub usług, w tym ich właściwości oraz ceny zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru.
 6. Koszt dostawy towaru ponosi w całości Użytkownik w wysokości stosownej do wybranego w trakcie składania zamówienia sposobu dostarczenia towaru. Informacja o możliwych sposobach dostarczenia towaru oraz kosztach dostawy jest podawana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.
 7. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 8. W przypadku niedostępności towarów, Przedsiębiorca zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu. Jednakże w przypadku, gdyby Przedsiębiorca zamieścił stosowną informację o niedostępności danego towaru po przyjęciu zamówienia Użytkownika, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Przedsiębiorca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika ceną za towar wraz z kosztami dostawy towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 10. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
  §5 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane:
  a) przez stronę internetową Sklepu po przejściu całej procedury składania zamówienia. Procedura składania zamówienia polega na uzupełnieniu dostępnego na stronie Sklepu, formularza osobowego oraz wypełnieniu dodatkowych informacji według udzielonego na Stronie Sklepu wzoru
 2. Użytkownik składa Przedsiębiorcy wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, tj. po zaakceptowaniu Regulaminu oraz po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie na stosowny przycisk.
 3. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Przedsiębiorcę.
 4. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Przedsiębiorcy.
 5. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy Użytkownik pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wobec Przedsiębiorcy z jakiegokolwiek tytułu.
 6. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w „Polityce prywatności”.
 7. Przedsiębiorca przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Przedsiębiorcę, adres pod który Użytkownik może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.
  §6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar za pośrednictwem sytemu płatności payU
 2. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu
 3. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych:
  a) od daty wpływu na konto Przedsiębiorcy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionego towaru
 4. Towar zostanie dostarczony Użytkownikowi przez Przedsiębiorcę, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.
 7. Faktura lub paragon dokumentujący sprzedaż towaru na rzecz Użytkownika będą przesyłane przez Przedsiębiorcę do Użytkownika wraz z towarem.
  §7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru lub usługi zakupionego w Sklepie i zwrócić towar) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru lub usługi Użytkownik powinien w wyznaczonym w pkt 1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru lub usługi kierując je na adres podany w § 3 pkt 1 albo przesłać na e-mail: …………………..
 3. Użytkownik może skorzystać z formularza wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 na wskazany w § 3 pkt 1 adres lub e-mail Przedsiębiorcy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy przez Użytkownika:
  a) W razie odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
  b) Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany § 3 pkt 1 adres Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru). Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Użytkownika, a także w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter towar nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
  c) Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika cenę wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie). Przedsiębiorca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  §8 RĘKOJMIA
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. W przypadku gdy zakupiony u Przedsiębiorcy towar ma wadę Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Przedsiębiorcę lub osobę trzecią, za którą Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Użytkownikowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Użytkownik ma prawo:
  a) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
  albo
  b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Przedsiębiorca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Użytkownik będący konsumentem zamiast zaproponowanego przez Przedsiębiorcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 pkt 1 adres lub e-mail Przedsiębiorcy.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru.
 7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Przedsiębiorcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Użytkownika albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika.
 8. Użytkownik który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Przedsiębiorcy na adres wskazany w § 3 pkt 1 Regulaminu. Koszty związane z odesłaniem przez Użytkownika reklamowanego towaru Przedsiębiorca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  §9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
  §10 DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
  §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązku uprzednio nabyte przez Użytkowników. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem opublikowana na www.wspierambasketzg.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
  WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


  Dane Przedsiębiorcy:
  GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
  Szosa Kisielińska 22
  65-247 Zielona Góra
  e-mail: sklep@basketzg.pl
  Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
  Data odbioru :
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :
  Adres konsumenta(-ów) :
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
  Data:


  * niepotrzebne skreślić